طالبان 5 پایتخت اصلی را اشغال کرده اند ، افغانستان در شدیدترین خطر طی 20 سال اخیر قرار دارد