طالبان تأیید می کند که بسیاری از کشورها و سازمان ها برای کمک به تخلیه شهروندان خود پیشنهاد داده اند