طالبان از مردم می خواهند که منطقه فرودگاه کابل را ترک کنند