صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد چین در سال 2021 با رشد 7.9 درصدی روبرو خواهد شد