صندوق بین المللی پول پیش بینی خود برای رشد اقتصادی اندونزی را کاهش داده است