صلح و ثبات در شبه جزیره کره منافع زیادی برای هر دو کره به همراه دارد