صاحب سالن در هنگ کنگ با گریه خواستار پایان دادن به محاصره شد