صاحب رستوران برای جشن تولد خود ، “فرار” از COVID-19 ، نان رکوردی به طول 155 متر تهیه کرد