شخصی که واکسن Sputnik V را تزریق کرده است ، حتی اگر به ویروس آلوده باشد ، دیگران را آلوده نکرد