سیستم ترافیک هوایی ایالات متحده تهدیدهای سقوط هواپیماها در کپیتول هیل را پذیرفته است