سیستم بهداشتی مالزی در معرض خطر اضافه بار قرار دارد