سوراخ مرگ بسیاری از اتومبیل ها را در ایتالیا بلعیده است