سودان به مدت 27 سال از حمایت مالی بانک جهانی برخوردار است