سنگاپور توافق نامه سفر با کمربند سبز با آلمان ، مالزی و کره جنوبی را فسخ کرد