سنای روسیه پیشنهاد می دهد کوبا یک کنفرانس بین پارلمانی در سال 2021 برگزار کند.