سقوط هواپیما در اندونزی: IFG آماده کمک و جبران خسارت به مسافران است