سقوط هواپیما در اندونزی: گسترش فعالیت جستجو و نجات