سقوط هواپیما در اندونزی: نیروهای عملیاتی اجساد بسیاری را دریافت کردند