سریعترین قطار غلتکی جهان مجبور شد بسته شود زیرا گردن بازیکنان را شکست