سرویس مخفی ایالات متحده همه پرسنل را به کاخ سفید ، عمارت معاون رئیس جمهور اعزام کرد