سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روزانه 2 فیلم جعلی درباره حماس منتشر می کرد