سازمان ملل در حال تبلیغ نقشه راه سیاسی در لیبی است