سازمان ملل خواستار تسکین فوری منطقه Tigray در اتیوپی است