سازمان ملل از پیشرفت در اجرای آتش بس در لیبی استقبال می کند