زنگ خطر برای نرم تنان محلی در شرق مدیترانه به شدت سقوط کرده است