زنجیره تأمین مواد اولیه ایرلند شمالی ممکن است طی چند روز آینده سقوط کند