زنان باردار هنوز می توانند عوارض ناشی از COVID-19 را داشته باشند ، حتی اگر به این بیماری مبتلا نباشند