رویترز: مرگ و میر ناشی از کووید 19 در سراسر جهان از 5 میلیون نفر فراتر رفت