رونا مک دانیل دوباره به عنوان رئیس کمیته ملی جمهوریخواهان انتخاب شد