روسیه و آلمان درباره همکاری در زمینه تولید واکسن COVID-19 گفتگو کرده اند