روسیه مصوبه ای را برای جلوگیری از بیماریهای عفونی از خارج صادر می کند