روسیه مخالف بازگرداندن کوبا به “فهرست حامیان مالی تروریست” است.