روسیه بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن COVID-19 استفاده می کند