روسیه به ارسال کمک ها به کوبا برای مقابله با COVID-19 ادامه می دهد