روسیه با قانون واکسیناسیون رهبران حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل مخالف است