روسیه: این خطر هنوز از سرزمین های تحت کنترل تروریسم در سوریه وجود دارد