رودخانه هان در پایتخت کره کل سطح رودخانه را مسدود کرد