رهبر کیم جونگ اون از گسترش روابط “جامع” خارجی خبر داده است