رسانه های روسی از نقش حزب کمونیست ویتنام تمجید می کنند