رئیس مجمع ملی لائوس از پیشنهادات و ابتکارات ویتنام بسیار قدردانی می کند