رئیس جمهور مکزیک واکسن چینی COVID-19 را دریافت می کند