رئیس جمهور مکزیک به بنیانگذار ویکی لیکس پناهندگی ارائه می دهد