رئیس جمهور منتخب ج. بایدن از سنا خواست تا در حل مشکلات تمرکز کند