رئیس جمهور منتخب جو بایدن اعضای این گروه علمی را معرفی کرد