رئیس جمهور منتخب آمریکا ج. بایدن معرفی وزیر دادگستری را تأیید کرد