رئیس جمهور روسیه دستور داده است تا آموزش ریاضیات و علوم کامپیوتر را به منظور توسعه هوش مصنوعی افزایش دهد