رئیس جمهور روسیه در حال صدور گواهینامه واکسیناسیون علیه ویروس SARS-CoV-2 است