رئیس جمهور جدید اتحادیه اروپا ارتقا relations روابط با هند و آفریقا را اولویت می دهد