رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایالات متحده می خواهد برای حل چالش جهانی با سازمان ملل همکاری کند