رئیس جمهور بایدن پیش از نشست با دبیرکل ناتو دیدار خواهد کرد